بسمه تعالی

امتحان میان ترم نوبت اول علوم کلاس اول راهنمایی مدرسه نمونه قائم شهرستان ابهر

نام ونام خانوادگی:      نام پدر:               شماره کلاس:    تاریخ: 25 /9/86    زمان: 45 دقیقه                             بارم

1

در داخل مربع جواب صحیح علامت × بگذارید.

1/1- در کدامیک از حالتهای ماده حرکت انتقالی وجود ندارد؟

الف) گاز        ب) مایع      ج) جامد    د) هیچکدام

2/1- تبدیل بخار به مایع را چه می گویند؟

الف) میعان     ب) ذوب     ج) انجماد   د) تبخیر

3/1- سوختها دارای چه صورتی از انرژی هستند؟

الف) گرمایی  ب) صوتی  ج) شیمیایی   د) مکانیکی

4/1 – کدام یک واحد نیرو می باشد ؟

الف) متر     ب) سلیسیوس   ج) ژول  د) نیوتن

 

 

 

 

 

 

2

2

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با علامت × در داخل مربع مربوطه مشخص نمائید.

1/2 - هر چه دمایی یک مایع بیشتر شود میزان انحلال پذیری گازها در آن مایع بیشتر می شود. صحیح  غلط

2/2- سرعت انبساط جامدهای نافلزی از همه حالتهای ماده کمتر است.    صحیح     غلط

3/2- اگر بر جسمی نیروی گرانشی وارد نشود جرم آن تغییر نمی کند.    صحیح     غلط

4/2- شتاب یک متحرک نشان دهنده تغییرات مسافت در واحد زمان است. صحیح       غلط

 

 

 

2

3

در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید.

1/3- ماده ایی که از یک نوع اتم ساخته شده باشد .......... گویند.

2/3- اگر دمای جسمی بالاتر رود نیروی ربایش بین مولکولهای آن ........... می شود.

3/3- نیروی بین دو بار الکتریکی را نیروی ............... می گویند.

4/3- عامل تغییر سرعت اجسام .............. است.

 

 

 

2

4

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

1/4-  تبخیر مایعات در چه دمایی صورت می گیرد؟

2/4- تبدیل جامد به مایع را چه می گویند؟؟

3/4- تقریباً در کره زمین وزن جسم یک و نیم کیلو گرمی چند نیوتن می باشد  ؟

4/4- فنر فشرده شده دارای چه صورتی از انرژی است؟

 

 

 

2

5

اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

1/5- چگالش:

2/5- آلیاژ:

3/5انرژی:

4/5- نیروی مغناطیسی:

2

6

اجزای یک محلول مایع را نام برده و تعریف کنید.

1

7

ز تغییرات زیر کدام یک گرماگیر و کدام یک گرماده است؟

الف) چگالش (       )       ب) انجماد(           )

ج) تصعید(           )       د) میعان(             )

1

8

دو فرق مخلوطهای همگن و ناهمگن را بنویسید

1

9

در ذوب.........

1- فاصله بین مولکولها ......... می شود.   2- نیروی ربایش بین مولکولها ...................... می شود.

3- جنبش مولکولهای ماده .......... می شود.      4- سرعت حرکت مولکولهی ماده ............ می شود.

1

10

دو فرق وزن و جرم را بنویسید.

1

11

الف) جابجائی چیست؟

ب) جابجائی با چه واحدی اندازه گیری می شود؟

1

12

ذوب خمیری و انبساط را تعریف کنید.

1

13

نام محلول

مثال

 

 

 

 

 

 

سه نوع محلول مایع نام برده و از هرکدام مثالی بزنید.

 

5/1

14

اگر اتومبیلی مسافت 360 کیلومتر را در مدت سه ساعت بپیماید سرعت آن چند متربرثانیه است؟ ( نوشتن فرمول الزامی است )

5/1

نمره:                                                         طراح: رحیمی