ارزشیابی کیفی، تفاوتها و تشابهات با دیگر انواع ارزشیابی
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ارزشیابی ،ارزشیابی تکوینی ،علوم تربیتی ،آموزش

حوزه ارزشیابی حوزه ایی نسبتاً جدید بوده و کارهای تحقیقاتی بسیار کمی نسبت به سایر حوزه های علوم تربیتی درآن صورت گرفته است. این حوزه شامل سه دوره بوده است.  دوره اول دوره رشدکند و سنگین بود و دوره دوم دوره فعالیت بوده است و امروزه که دوره سوم آن می باشد ارزشیابی آموزشی بعنوان یک رشته مجزا و علمی شناخته شده است.


مقاله در 24 صفحه تدوین شده ،برای دریافت کامل مقاله پس از واریز مبلغ 200000 ریال به شماره حساب 0107013098003  بانک ملی به نام وحیدعلی رحیمی به صورت زیر اقدام کنید:

- مبلغ واریزی، شماره فیش و عنوان کامل مقاله را به آدرس Vahidali_Rahimi@Yahoo.com ایمیل نمائید.

مقاله شما حداکثر ظرف 24 ساعت ارسال خواهد شد.