تفکّر و اندیشه ورزی: کارکردها و موانع
ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٠   کلمات کلیدی: تفکر ،اندیشه ،تعقل ،اسلام

در این نوشتار پس از بررسی معنی و مفهوم تفکر و اندیشه ورزی در لغت و قرآن کریم ، به تمایز آن با تعقل و طبقه بندی تفکر از دو دیدگاه قرآن کریم و روان شناسان پرداخته شده است. همچنین به موانع و کارکردهای آن نیز اشاره شده است. در پایان مقاله به این نتیجه رسیده است که تفکر در کلی امور آفرینش همانگونه که خداوند کریم در قرآن مجید سفارش می کند، بر همگان توصیه می شود و برای رسیدن به کمال، تفکر و اندیشه ورزی باید همراه با ذکر خدا باشد.


مقاله 38 صفحه و بصورت یک تحقیق 3 فصلی می باشد.برای دریافت کامل مقاله پس از واریز مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 0107013098003  بانک ملی به نام وحیدعلی رحیمی به صورت زیر اقدام کنید:

- مبلغ واریزی، شماره فیش و عنوان کامل مقاله را به آدرس Vahidali_Rahimi@Yahoo.com ایمیل نمائید.

مقاله شما حداکثر ظرف 24 ساعت ارسال خواهد شد.