مفاهیم توسعه پایدار و مولفه های آن
ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٠   کلمات کلیدی: توسعه پایدار ،محیط زیست

توسعه در مفاهیم اولیه بیشتر بر جنبه اقتصادی آن تأگید داشت. رشد بی چون و چرای این جنبه از توسعه موجب بروز اختلافهای شدید در جنبه های گوناگون گردید. بخصوص در کشورهای جهان سوم نه تنها موجب توسعه نشد بلکه موجب عقب ماندگی و نابرابری بیشتربین مردم آن کشورها و ایجاد و تشدید فاصله بین آن کشورها و کشورهای به اصطلاح توسعه یافته غربی شد.


مقاله در 22 صفحه تدوین شده ،برای دریافت کامل مقاله پس از واریز مبلغ 200000 ریال به شماره حساب 0107013098003  بانک ملی به نام وحیدعلی رحیمی به صورت زیر اقدام کنید:

- مبلغ واریزی، شماره فیش و عنوان کامل مقاله را به آدرس Vahidali_Rahimi@Yahoo.com ایمیل نمائید.

مقاله شما حداکثر ظرف 24 ساعت ارسال خواهد شد.