راهکارهای شناسایی و درمان اختلالات یادگیری ریاضیات

مقاله در 15 صفحه تدوین شده ،برای دریافت کامل مقاله پس از واریز مبلغ 150000 ریال به شماره حساب 0107013098003  بانک ملی به نام وحیدعلی رحیمی به صورت زیر اقدام کنید:

- مبلغ واریزی، شماره فیش و عنوان کامل مقاله را به آدرس Vahidali_Rahimi@Yahoo.com ایمیل نمائید.

مقاله شما حداکثر ظرف 24 ساعت ارسال خواهد شد.

/ 6 نظر / 10 بازدید
دانش آموزکلاس اول 2

اقای رحیمی از مطالب شمازیاد استفا ده کردیم

دانش آموزکلاس اول 2

اقای رحیمی از مطالب شمازیاد استفا ده کردیم

دانش آموزکلاس اول 2

87sx13r@yaadiran.com

از دانش آموزان اول دو

آقای رحیمی به همه ی دانش آموزهای اول دو202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202022022020202020بده20

از دانش آموزان اول دو

آقای رحیمی به همه ی دانش آموزهای اول دو202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202022022020202020بده20

از دانش آموزان اول دو

آقای رحیمی به همه ی دانش آموزهای اول دو202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202022022020202020بده20