تفکّر و اندیشه ورزی: کارکردها و موانع

مقاله 38 صفحه و بصورت یک تحقیق 3 فصلی می باشد.برای دریافت کامل مقاله پس از واریز مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 0107013098003  بانک ملی به نام وحیدعلی رحیمی به صورت زیر اقدام کنید:

- مبلغ واریزی، شماره فیش و عنوان کامل مقاله را به آدرس Vahidali_Rahimi@Yahoo.com ایمیل نمائید.

مقاله شما حداکثر ظرف 24 ساعت ارسال خواهد شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید