ارزشیابی کیفی، تفاوتها و تشابهات با دیگر انواع ارزشیابی

مقاله در 24 صفحه تدوین شده ،برای دریافت کامل مقاله پس از واریز مبلغ 200000 ریال به شماره حساب 0107013098003  بانک ملی به نام وحیدعلی رحیمی به صورت زیر اقدام کنید:

- مبلغ واریزی، شماره فیش و عنوان کامل مقاله را به آدرس Vahidali_Rahimi@Yahoo.com ایمیل نمائید.

مقاله شما حداکثر ظرف 24 ساعت ارسال خواهد شد.

/ 0 نظر / 11 بازدید