امتحان میان ترم نوبت اول علوم تجربی کلاس اول راهنمایی

 

بسمه تعالی

امتحان میان ترم نوبت اول علوم کلاس اول راهنمایی مدرسه نمونه قائم شهرستان ابهر

نام ونام خانوادگی:      نام پدر:               شماره کلاس:    تاریخ: 25 /9/86    زمان: 45 دقیقه                             بارم

1

در داخل مربع جواب صحیح علامت × بگذارید.

1/1- در کدامیک از حالتهای ماده حرکت انتقالی وجود ندارد؟

الف) گاز        ب) مایع      ج) جامد    د) هیچکدام

2/1- تبدیل بخار به مایع را چه می گویند؟

الف) میعان     ب) ذوب     ج) انجماد   د) تبخیر

3/1- سوختها دارای چه صورتی از انرژی هستند؟

الف) گرمایی  ب) صوتی  ج) شیمیایی   د) مکانیکی

4/1 – کدام یک واحد نیرو می باشد ؟

الف) متر     ب) سلیسیوس   ج) ژول  د) نیوتن

 

 

 

 

 

 

2

2

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با علامت × در داخل مربع مربوطه مشخص نمائید.

/ 0 نظر / 8 بازدید